FORELDREKONTAKTENS OPPGAVER

Foreldrekontaktens oppgaver

 

 

Hvert lag skal ha minimum en foreldrekontakt. Klubbens foreldrekontakter er den ekstra spilleren som alle lag trenger for å få et godt lag. Greipstads foreldregruppe er kjettingen som skal holde klubben sammen, og ingen kjetting er sterkere enn det svakeste ledd.

DENNE OPPGAVEN ER VIKTIG OG ALLE MÅ BIDRA.

Foreldrekontaktens viktigste oppgave er å være bindeledd mellom laget, treneren og styret.

 

Foreldrekontakten har ansvar for følgende oppgaver:

 

 • Avholde minimum ett foreldremøte om høsten og ett om våren
 • Delta på obligatorisk møte for foreldrekontakter hver høst.
 • Gjøre foreldregruppen kjent med foreldrevettreglene (se siste side), og bidra positivt til at disse etterfølges.
 • Fordele hallvakter – i kiosk og sekretariat.
 • Organisere lagets dugnader.
 • Organisere lagets innhenting av sponsor- og dugnadsavtaler, samt videreformidle disse umiddelbart til klubbens sponsoransvarlig som står for utfakturering/innkreving.
 • Sørge for at sosiale samlinger blir gjennomført som beskrevet i strategiplanen.

 

 

Sammen med trener:

 • Ajourføre spillerlister
 • Sjekke at alle spillere har betalt spillelisens fra 1. jan. det året de fyller 13 år.
 • Organisere praktiske ting i forbindelse med turneringsdeltagelse.
 • Ta initiativ til sosiale samlinger i lagsmiljøet.
 • Formidle foreldrenes oppgaver i klubben – se neste side.

 

Foreldrenes oppgaver

 

Når barna meldes inn i Greipstad IL’s håndballgruppe påtar foreldrene seg samtidig både et økonomisk ansvar og et ansvar i form av andre forpliktelser overfor klubben.

 

Foreldre til spillere i klubben må påregne deltagelse i dugnader og ulike aktiviteter. Dette for å gjennomføre arrangementer og fremskaffe inntekter til klubb og skape et godt miljø i laget.

 

Hvert år skal det betales en årskontingent til idrettslaget og en treningsavgift til håndballgruppa.

Spillerlisens betales til Norges Håndballforbund for alle spillere fra 1. januar det året de fyller 13. Lisensen er en forsikringspremie som dekker utgifter ifm. idrettsskade på trening, kamp og reise til/fra kamparrena.

Giroer for lisens sendes ut automatisk fra Norges Håndballforbund til spillere som betalte lisensen året før. Navn og adresse er meldt inn fra klubben. Det er viktig at evt. endringer blir rette opp så raskt som mulig.

Greipstad Håndball har ikke anledning til å la spillere uten gyldig lisens få delta i aktiviteter.

 

I tillegg må det påregnes tid til kjøring i forbindelse med kamper. Styret oppfordrer foreldrene til å kjøre sammen for å skape en sosial arena, samt å tenke miljø.

Klubben oppfordrer foreldrene til å være med i hallen for å heie frem laget, både på hjemme – og bortekamper.

 

 

 

 

 

 

Håndball med stil – på tribunen

 

Før kampen:

 

 • Hjelp laget deres til å være ute i riktig tid.
 • Når dere kommer til hallen, er det viktig at dere bidrar med:
  • Godt humør
  • Positiv oppførsel

 

Under kampen:

 

 • Husk leken og vær positiv til det som skjer på banen.
 • Støtt laget gjennom oppmuntrende tilrop.
 • Din opptreden påvirker utøvernes innstas
 • Vær positiv overfor alle spillere, ledere og dommere
 • Dommerne er en viktig del av spillet og utvikler seg på lik linje med spillerne. Det er viktig å akseptere uten at man trenger å være enig.

 

Etter kampen:

 

 • Snakk med spillerne om kampen med humør. Gleden ved topp innsats er det viktigste.
 • Forlat hallen sammen med spillerne med en positiv innstilling og humøret intakt.
 • Alle kamper skal være en glede.

 

 

 

SPONSORER/DUGNADSJOBBER:

 

I unntakstilfeller kan inntekter fra sponsorer og dugnadsjobber tilfalle et lag. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor laget skal delta i større arrangementer som NM, PW-cup etc. Alle slike tilfeller SKAL avtales med håndballstyret på forhånd og være en del av en lagtidsplan for laget. Alle inntekter utover dette tilfaller fellesskapet. Foreldre oppfordres til å bidra til fellesskapet.

 

 

Til slutt skal trenerkabal, styreverv, foreldrekontakter og andre områder bemannes, og rekrutteringsgruppen er naturlig nok identisk med foreldregruppen. Det er derfor viktig at foreldrene har en positiv innstilling til klubben og dens virke.