Foreldrekontaktenes oppgaver

Hvert lag skal ha minimum en foreldrekontakt. Klubbens foreldrekontakter er den ekstra spilleren som alle lag trenger for å få et godt lag. Greipstads foreldregruppe er kjettingen som skal holde klubben sammen, og ingen kjetting er sterkere enn det svakeste ledd.

DENNE OPPGAVEN ER VIKTIG OG ALLE MÅ BIDRA.

Foreldrekontaktens viktigste oppgave er å være bindeledd mellom laget, treneren og styret.

Foreldrekontakten har ansvar for følgende oppgaver:

 • Avholde minimum ett foreldremøte om høsten og ett om våren
 • ​Delta på obligatorisk møte for foreldrekontakter hver høst.
 • Gjøre foreldregruppen kjent med foreldrevettreglene, og bidra positivt til at disse etterfølges.
 • Fordele hallvakter – i kiosk og sekretariat.
 • Organisere lagets dugnader.
 • Organisere lagets innhenting av sponsor- og dugnadsavtaler, samt videreformidle disse umiddelbart til klubbens sponsoransvarlig som står for utfakturering/innkreving.
 • Sørge for at sosiale samlinger blir gjennomført som beskrevet i strategiplanen.

Sammen med trener:

 • Ajourføre spillerlister
 • Sjekke at alle spillere har betalt spillelisens fra 1. jan. det året de fyller 13 år.
 • Organisere praktiske ting i forbindelse med turneringsdeltagelse.
 • Ta initiativ til sosiale samlinger i lagsmiljøet.
 • ​Formidle foreldrenes oppgaver i klubben – se neste side.

Foreldrenes oppgaver:

Når barna meldes inn i Greipstad IL’s håndballgruppe påtar foreldrene seg samtidig både et økonomisk ansvar og et ansvar i form av andre forpliktelser overfor klubben. Foreldre til spillere i klubben må påregne deltagelse i dugnader og ulike aktiviteter. Dette for å gjennomføre arrangementer og fremskaffe inntekter til klubb og skape et godt miljø i laget.

Hvert år skal det betales en årskontingent til idrettslaget og en treningsavgift til håndballgruppa.

Spillerlisens betales til Norges Håndballforbund for alle spillere fra 1. januar det året de fyller 13. Lisensen er en forsikringspremie som dekker utgifter ifm. idrettsskade på trening, kamp og reise til/fra kamparrena.

Giroer for lisens sendes ut automatisk fra Norges Håndballforbund til spillere som betalte lisensen året før. Navn og adresse er meldt inn fra klubben. Det er viktig at evt. endringer blir rette opp så raskt som mulig.

Greipstad Håndball har ikke anledning til å la spillere uten gyldig lisens få delta i aktiviteter.

I tillegg må det påregnes tid til kjøring i forbindelse med kamper. Styret oppfordrer foreldrene til å kjøre sammen for å skape en sosial arena, samt å tenke miljø.

Klubben oppfordrer foreldrene til å være med i hallen for å heie frem laget, både på hjemme – og bortekamper.

 

Publisert: 13.11.2022 00:00
Endret: 13.11.2022 13:07