Styremedlemmer

Kontaktinformasjon til styret 2021-22


Publisert: 16.10.2019 00:00
Endret: 19.05.2022 11:02

Linnea Birkeland

Medlem - spill og trening

Varamedlem

Hvem gjør hva

Leder

 • Kontaktperson til NHF, Region SørVest og
 • Songdalen Kommune.
 • Ansvarlig for gruppas utvalg og deres arbeid.
 • Ansvarlig for alle personal saker
 • Ansvarlig for Politiattester
 • Registrering av spillere, ledere og dommere
 • Påmelding av lag og omberamminger
 • Oppdatere Min Idrett
 • Spilleovergang, Idrettsskader og Lisens
 • Ansvar for Idrettsregistreringen

Spill og trening

 • Ansvarlig for lagledermøter
 • Innkjøp av sportsutstyr, tape, is og klister
 • Drakter til lagene + reservedrakter
 • Jobbe med å skaffe trenere til lagene, herunder også aktivitetsserien (alt er basert på frivillighet og foreldre)
 • Sette opp treningstider i Nodelandshallen
 • Utdanning av trenere
 • Ansvar for påmelding til turneringer
 • Organisere gruppas fellesturnering

Organisasjonen

 • Innkjøp av kioskvarer
 • Ansvar for alle arrangementer
 • Skaffe til veie kamprapporter
 • Resultatservice
 • Fordele lagenes ansvar i kiosk og sekretariat
 • Oversikt / organisering av all dugnad
 • Oversikt over lagenes foreldrekontakter

Kasserer

 • Ansvar for utbetaling av regninger
 • Fakturerer bedrifter ang sponsorer og reklame
 • Oversikt over inntekter ifm. klubbens dugnader.
 • Levere månedlige regnskap til styret
 • Levere regnskap til revisor ved årsavsluttning

Marked

 • Sponsorer i hallen
 • All draktreklame
 • Reparasjon / vedlikehold av håndballens utstyr.

Sekretær

 • Skrive og sende ut referat fra klubbens styremøter
 • Lage alle søknader fra styre.

Varamedlem

 • Sørge for at Strategiplanen er aktiv
 • Er disponibel i de andre undergruppene og skal være behjelpelig med konkrete arbeidsoppgaver
 • Organisere sosiale tiltak

Dommerkontakt

 • Skaffe og sette opp dommere til aktivitetsserien
 • Være behjelplig med å skaffe dommerer ved omberammede kamper.